Algemene Voorwaarden YV Concepts

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a)    Aanbod/Aanbiedingen: Ieder aanbod van YV Concepts tot het aangaan van een Overeenkomst;

b)    Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op iedere Overeenkomst tussen YV Concepts en een Opdrachtgever;

c)    Dag(en): kalenderdagen;

d)    Dienst(en): de door YV Concepts krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever te leveren diensten, inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten;

e)    Duurzame gegevensdrager(s): elk middel dat Partijen in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

f)      IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten op Werken, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow;

g)    Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft gesloten en de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

h)    Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst die tussen YV Concepts en Opdrachtgever en/of derden tot stand komt, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, waarbij YV Concepts zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen;

i)      Partijen: YV Concepts en Opdrachtgever tezamen;

j)      Persoonsgegeven(s): alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”);

k)    Schriftelijk: alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, WhatsApp-bericht of e-mail;

l)      Werken: fotografische werken, filmwerken en andere gelijksoortige creatieve uitingen van YV Concepts, welke voortkomen uit de uitvoering van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 van de Auteurswet 1912 (hierna: Aw).

m)  YV Concepts: de eenmanszaak handelend onder de naam YV Concepts, zaakdoende te (4707 HR) Roosendaal, aan de Melis Stokelaan 4, ingeschreven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 70996148, welke een Overeenkomst aangaat met de Opdrachtgever;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.      De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding en/of Overeenkomst.

2.     YV Concepts begint pas met de uitvoering van de Overeenkomst, indien de Opdrachtgever de Overeenkomst Schriftelijk heeft bevestigd. Indien er een Aanbod uitgebracht is, kan de Opdrachtgever ervoor kiezen deze mondeling te bevestigen, zodat YV Concepts met de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst kan starten.

3.     YV Concepts is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Inhoudelijke wijzigingen zal YV Concepts zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.

4.    De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door YV Concepts uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.     Als op een Overeenkomst naast deze Algemene Voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor YV Concepts meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van YV Concepts.

6.     Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden YV Concepts slechts indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

7.     Indien een Overeenkomst elektronisch gesloten wordt, kunnen de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden aan Opdrachtgever.

8.     Indien de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – derhalve zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen moet worden – van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

9.     Wanneer één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat YV Concepts bij het opstellen van de Algemene Voorwaarden op dat punt voor ogen had.

10.  Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

                                                                                                                                     

Artikel 3. Aanbiedingen

1.      Alle door YV Concepts verstrekte offertes, gedane Aanbiedingen en/of verstrekte prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Hierbij kan na aanvaarding van het Aanbod het Aanbod direct na ontvangst door YV Concepts worden herroepen. Daarnaast zijn offertes, gedane Aanbiedingen en/of verstrekte prijsopgaven geldig gedurende dertig (30) Dagen, tenzij de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.

2.     Aanbiedingen, alsmede door YV Concepts vervaardigde (kopieën van) rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s en/of modellen zijn eigendom van YV Concepts en mogen zonder Schriftelijke voorafgaande toestemming van YV Concepts niet aan derden worden verstrekt (ter inzage).

3.     Een door Opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door YV Concepts gedurende acht (8) Dagen na de datum van ontvangst door YV Concepts van die acceptatie worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van YV Concepts tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Opdrachtgever geleden schade.

4.    Als Opdrachtgever aan YV Concepts met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag YV Concepts uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Opdrachtgever vrijwaart YV Concepts voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen en dergelijke.

5.     Mondeling of Schriftelijk verstrekte Informatie, afbeeldingen en mededelingen met betrekking tot een Aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven of gedaan door YV Concepts. YV Concepts garandeert niet dat het Aanbod en Diensten volledig met de gegeven informatie, afbeeldingen en mededelingen in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de afwijking van dien aard is dat de Dienst en/of het resultaat daarvan niet (langer) beantwoordt aan hetgeen Opdrachtgever daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten.

6.     YV Concepts mag van de Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat YV Concepts begint aan de uitvoering van de Overeenkomst. Dit voorschot bedraagt minimaal vijfentwintig procent (25%) van de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding voor YV Concepts, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen door Partijen. YV Concepts mag na afronding van onderdelen van de Overeenkomst een factuur sturen. De hoogte van dit factuurbedrag wordt naar rato van de geleverde Dienst en/of prestatie door YV Concepts berekend.

7.     De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen van overheidswege, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4. Totstandkoming van Overeenkomsten

1.      Met inachtneming van het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:

a.     door acceptatie door Opdrachtgever van een Aanbod;

b.    door Schriftelijke bevestiging door YV Concepts van een door Opdrachtgever mondeling en/of Schriftelijk verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod, of;

c.     doordat YV Concepts feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Opdrachtgever.

2.     De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

3.     Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door YV Concepts. YV Concepts is nooit gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat dienaangaande een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. YV Concepts is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Opdrachtgever door te belasten.

4.    Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van YV Concepts binden YV Concepts slechts tegenover Opdrachtgever, indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door YV Concepts Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Opdrachtgever.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

1.      In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven exclusief omzetbelasting (btw) en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook, tenzij door YV Concepts expliciet Schriftelijk anders is aangegeven. In geval van verzending worden de bijkomende kosten naar Opdrachtgever gecommuniceerd en maken alsdan onderdeel uit van de koopprijs.

2.     Niet in een uitsluitend tot Opdrachtgever gericht Aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden YV Concepts niet. Aan in een tot Opdrachtgever gericht Aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen dan Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

3.     Wordt door Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan YV Concepts zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de opdracht geldende tarieven van YV Concepts bepaald.

4.    YV Concepts is, al dan niet op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Opdrachtgever met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op YV Concepts rustende leverings- en/of prestatieplicht.

5.     Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de factuur na veertien (14) dagen niet is betaald, wordt dit gezien als het verstrijken van de fatale datum.

6.     Betaling dient zonder verrekening te geschieden op door YV Concepts aangegeven bank- of girorekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop YV Concepts bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bankrekeningen van YV Concepts.

7.     Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever terstond, dus zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 8% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen in dat geval alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Opdrachtgever, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro en nihil eurocent), onverminderd de bevoegdheid van YV Concepts om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

8.     Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

9.     In geval van niet-tijdige betaling of het uitblijven van betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, ongeacht of YV Concepts ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en heeft YV Concepts het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan

10.  Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens YV Concepts op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van YV Concepts jegens Opdrachtgever.

11.    YV Concepts is gerechtigd alle vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die YV Concepts aan Opdrachtgever, dan wel aan met Opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

12.   Alle vorderingen van YV Concepts op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

a.             indien na het sluiten van de Overeenkomst aan YV Concepts omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks ter beoordeling van YV Concepts;

b.             indien YV Concepts Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 5 lid 4 en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is gesteld;

c.             In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling van Opdrachtgever of, voor zover Opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft, het op Opdrachtgever van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

 

Artikel 6. Prijswijziging

1.      Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door YV Concepts nog niet voltooid is, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van YV Concepts) worden doorberekend aan Opdrachtgever. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

2.     Indien de verhoogde prijs die YV Concepts wenst te hanteren als bedoeld in artikel 6 lid 1 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijf procent (5%) bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, met dien verstande dat YV Concepts het reeds uitgevoerde deel van de Diensten en/of Overeenkomst naar rato zal doorberekenen aan de Opdrachtgever. YV Concepts is nooit jegens Opdrachtgever gehouden om eventueel door Opdrachtgever geleden schade in dit geval te vergoeden.

 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

1.      YV Concepts zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De verplichtingen van YV Concepts op basis van de Overeenkomst dragen niet het karakter van een resultaatsverplichting, maar dat van een inspanningsverplichting.

2.     YV Concepts is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud en/of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende Diensten worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van YV Concepts en zal YV Concepts hiervan melding maken aan Opdrachtgever.

3.     YV Concepts is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

4.    Indien een gefaseerde uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen is, is YV Concepts gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.     Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door YV Concepts extra werkzaamheden moeten worden verricht, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven van YV Concepts aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen is.

 

Artikel 8. Levertijden

1.      De door YV Concepts in het kader van een Overeenkomst opgegeven levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

2.     De door YV Concepts opgegeven levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van YV Concepts en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

3.     Bij vaststelling van de levertijd gaat YV Concepts er vanuit dat zij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

4.    Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke YV Concepts bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan YV Concepts de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van YV Concepts ingepast kunnen worden, zullen deze worden uitgevoerd en/of afgerond, zodra de planning van YV Concepts dit toelaat.

5.     Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door YV Concepts wegens een tekortkoming van Opdrachtgever, wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van YV Concepts ingepast kunnen worden, zullen deze worden uitgevoerd en/of afgerond, zodra de planning van YV Concepts dit toelaat.

6.     YV Concepts is na overschrijding van een (Schriftelijk) overeengekomen fatale leveringstermijn voor het verrichten van Diensten alleen dan in verzuim, indien zij van Opdrachtgever een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van minimaal één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft.

 

Artikel 9. Ontbinding

1.      Bij overschrijding van de termijn als bedoeld in artikel 8 lid 6 zal Opdrachtgever het recht hebben op ontbinding van de Overeenkomst, mits de tekortkoming zodanig ernstig is dat deze de ontbinding ook daadwerkelijk rechtvaardigt. Opdrachtgever heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove nalatigheid van YV Concepts en/of haar ondergeschikten.

2.     YV Concepts heeft het recht de Overeenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden – zonder dat op YV Concepts in dat kader jegens Opdrachtgever enige verplichting tot schadevergoeding rust – indien Opdrachtgever een van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en YV Concepts Opdrachtgever terzake in gebreke heeft gesteld en een termijn heeft gegeven van (minimaal) acht (8) Dagen, binnen welke termijn Opdrachtgever niet alsnog heeft voldaan aan haar verplichtingen.

3.     Voor het overige is YV Concepts – zonder dat daarvoor voorafgaande ingebrekestelling vereist is en zonder op YV Concepts in dat kader jegens Opdrachtgever enige verplichting tot schadevergoeding rust – gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien:

(a)           Opdrachtgever in surseance verkeert of een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan;

(b)          Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een aanvraag tot faillissement tegen of door Opdrachtgever wordt ingediend;

(c)           Op Opdrachtgever – indien het een natuurlijke persoon betreft – de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

(d)          door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Opdrachtgever;

(e)           Opdrachtgever een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, Opdrachtgever overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen, of;

(f)            zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van YV Concepts in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van YV Concepts.

4.    In het geval de Overeenkomst wordt ontbonden op een of meer van de gronden zoals hierboven vermeld, heeft YV Concepts recht op vergoeding door Opdrachtgever van de door haar geleden vermogensschade.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1.      YV Concepts is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg, dat wil zeggen: directe schade als gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van YV Concepts.

2.     YV Concepts is in geen geval aansprakelijk voor:

a.     indirecte schade zoals – bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van Opdrachtgever, waar onder meer, maar niet uitsluitend onder wordt verstaan: bedrijfsstoring en derving van inkomsten, door welke oorzaak ook ontstaan;

b.    schade ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd met door YV Concepts verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden;

c.     schade van welke aard ook die is ontstaan doordat of nadat Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren;

d.    schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.

e.     schade ontstaan door handelen en/of nalaten van derden, waaronder door YV Concepts ingeschakelde hulppersonen;

f.      schade ontstaan door te late levering, zoals bedoeld in artikel 8.

3.     Indien en voor zover YV Concepts voor schade van Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder een eventuele aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar van YV Concepts wordt erkend en uitbetaald op basis van een schaderapportage, vermeerderd met het (eventuele) eigen risico van YV Concepts onder die verzekering. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één (1) gebeurtenis/schadegeval.

4.    Indien YV Concepts ten tijde van het schadegeval niet beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in artikel 10 lid 3 of krachtens enige aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van YV Concepts te allen tijde beperkt tot vijftig procent (50%) van de waarde van de laatste factuur exclusief omzetbelasting (btw) ter zake de geleverde Diensten waarop de aansprakelijkheid van YV Concepts betrekking heeft.

5.     Behoudens het bepaalde in artikel 10 lid 3 jo. lid 4, wordt de aansprakelijkheid van YV Concepts in alle overige gevallen beperkt tot een bedrag van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nihil eurocent).

6.     De in artikelen 10 lid 1 tot en met artikel 10 lid 5 opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van YV Concepts en de hulppersonen die door YV Concepts bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.

 

Artikel 11. Overmacht

1.      Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan YV Concepts kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan YV Concepts worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, Overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.     Onder overmacht als bedoeld in artikel 11 lid 1 wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen een tekortkoming als gevolg van:

a.     het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden;

b.    opzet of grove schuld van hulppersonen;

c.     werkstaking;

d.    bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van YV Concepts;

e.     brand;

f.      bijzondere weersomstandigheden, waaronder overstromingen, sneeuwstormen, ijzel, vorst en hevige regenval;

g.    overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op Europees niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen;

h.    pandemieën en/of epidemieën;

i.       oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg;

j.       sabotage;

k.     machinebreuk, storingen in elektronische systemen daaronder begrepen.

3.     In geval van overmacht heeft YV Concepts de keuze (i) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan of (ii) de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door YV Concepts onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) Dagen, is ook Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding over en weer bestaat.

4.    Indien YV Concepts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 12. Klachten en reclamaties

1.      Opdrachtgever is verplicht de door YV Concepts verrichte Diensten en/of resultaten daarvan onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen een termijn van acht (8) Dagen na de datum van levering Schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan YV Concepts mededeling te doen, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

2.     Andere gebreken aan verrichte Diensten moeten binnen acht (8) Dagen na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan YV Concepts worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

3.     Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door YV Concepts van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van YV Concepts worden gebracht.

4.    Op YV Concepts rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame, indien Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens YV Concepts (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

5.     Een reclame betreffende een door YV Concepts geleverde Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Diensten, ook niet indien deze Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

6.     Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan YV Concepts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door YV Concepts in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van Opdrachtgever, tijdig aan YV Concepts worden verstrekt en zal alle door YV Concepts verlangde medewerking verlenen. Offertes en Aanbiedingen van YV Concepts alsmede de daarna gesloten Overeenkomst zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

 

Artikel 13. IE-Rechten

1.      Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten op alle in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en geleverde Werken alsmede op alle andere materialen of informatie die YV Concepts ter beschikking heeft gesteld aan Opdrachtgever, uitsluitend bij YV Concepts en/of haar licentiegevers.

2.     Niets in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet uitdrukkelijk Schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.

3.     Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de resultaten van Diensten te verwijderen en/of te wijzigen.

4.    Op alle Werken van YV Concepts zijn de bepalingen van de Aw van toepassing.

5.     YV Concepts doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Aw.

6.     Het is YV Concepts toegestaan de Diensten, Werken en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders bepaald in de Overeenkomst.

7.     YV Concepts behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de Diensten en Werken aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

8.     Opdrachtgever is niet gerechtigd directe aanpassingen te maken aan door YV Concepts opgeleverde Werken, zonder toestemming van YV Concepts. Onder aanpassen wordt voor Werken onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: andere belichting, contrast, kleurfilters toevoegen en/of objecten weghalen in de Werken.

9.     Elk gebruik van Werken dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op de IE-rechten van YV Concepts.

10.  Het is Opdrachtgever toegestaan om op en in de Werken van YV Concepts voor communicatieve en/of promotionele doeleinden tekst en (tekst-)vlakken te plaatsen. Opdrachtgever overlegt te allen tijde eerst met YV Concepts hoe deze aanvulling het beste vorm gegeven kan worden, voordat Opdrachtgever deze wijziging publiceert.

11.    Bij inbreuk van het in lid 9 gestelde komt YV Concepts een vergoeding toe ter hoogte van tenminste vijfmaal de door YV Concepts gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding en/of de factuurwaarde van de laatst door YV Concepts gestuurde factuur voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

12.   Opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van Werken te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van YV Concepts conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

 

Artikel 14. Privacy

1.      YV Concepts verwerkt de door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verstrekte Persoonsgegevens in overeenstemming met de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke privacywet- en regelgeving, waaronder de AVG.

2.     Opdrachtgever vrijwaart YV Concepts voor onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens, welke aangeleverd zijn door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart YV Concepts van elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

3.     Voor zover YV Concepts in het kader van haar dienstverlening voor Opdrachtgever is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt zij enkel die gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar dienstverlening en administratie. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor YV Concepts en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij YV Concepts daartoe krachtens wet- en/of regelgeving verplicht is.

4.    YV Concepts zal, waar technisch mogelijk, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

5.     YV Concepts zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de in opdracht van Opdrachtgever te verwerken Persoonsgegevens te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking.

6.     YV Concepts zal de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

7.     Opdrachtgever zal de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van Persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking met YV Concepts bespreken.

8.     Opdrachtgever erkent volledig bekend te zijn met de door YV Concepts te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen.

9.     Indien zich, ondanks het feit dat YV Concepts de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van (i) vernietiging, (ii) verlies, (iii) vervalsing, (iv) niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel (v) enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, kan Opdrachtgever YV Concepts niet aansprakelijk stellen voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.

10.  Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar het oordeel van YV Concepts, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering daarvan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats.

 

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

1.      Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen, in welke vorm dan ook – Schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – programmatuur, (bron)codes, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en twee (2) jaar na het einde van de Overeenkomst.

2.     Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers en werknemers van gelieerde ondernemingen en onderaannemers voor zover noodzakelijk in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst, met toestemming van ieder der Partijen. Aan dergelijke werknemers en onderaannemers dienen overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding te worden opgelegd.

3.     De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing indien de ontvangende Partij kan aantonen dat de betreffende informatie:

a.     reeds aan hem/haar bekend was ten tijde van ontvangst;

b.    reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst;

c.     publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend;

d.    op rechtmatige wijze van derden is ontvangen tezamen met het recht tot openbaring zonder enige geheimhoudingsverplichting;

e.     op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld, of;

f.       openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende Partij.

4.    Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één (1) jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij, bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken medewerkers van elkaar in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 16. Vervaltermijnen

1.      Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens YV Concepts in verband met geleverde Producten en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is neergelegd bij YV Concepts.

2.     In het geval binnen de in artikel 12 lid 1 vermelde termijn door Opdrachtgever een schriftelijke claim is neergelegd bij YV Concepts in verband met door haar geleverde Werken en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Opdrachtgever eveneens indien YV Concepts niet binnen een termijn van drie (3) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 17 van de Algemene Voorwaarden bevoegde rechter.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

1.      Op alle door YV Concepts gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3.     Alle geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

4.    De laatste versie van deze Algemene Voorwaarden is opgesteld op 16 april 2023.